Jak banki radzą sobie z ryzykiem kredytowym?

Ryzyko kredytowe występuje powszechnie w bankowości detalicznej. Banki to z reguły spółki akcyjne, w których główny cel stanowi maksymalizacja zysku przy jednoczesnym ograniczeniu niepewności. Banki detaliczne podlegają również presji banków centralnych, Narodowego Banku Polskiego, czy Komisji Nadzoru Finansowego. Udzielanie ryzykownych kredytów w krajowym systemie jest ograniczone.

Ryzyko kredytowe w odniesieniu do gospodarek międzynarodowych

Ryzyko kredytowe kształtuje się w sposób zróżnicowany po analizie gospodarek międzynarodowych. W Stanach Zjednoczonych przed ostatnim kryzysem finansowym akceptowano bardzo wysoki wskaźnik spekulacyjny dla bankowości inwestycyjnej/kredytowej. Udzielanie kredytów hipotecznych, gotówkowych bez właściwej analizy zdolności kredytowej stało się podstawowym czynnikiem degeneracji umów, a ostatecznie porażek inwestycyjnych. W Polsce natomiast stosuje się wysokie standardy bezpieczeństwa związane z analizą zdolności kredytowej, nawet przy drobnych pożyczkach gotówkowych. Czym jest jednak ryzyko? To krótko mówiąc potencjał wystąpienia niekorzystnego zjawiska ekonomicznego w przyszłości, związanego z niemożliwością spłaty zobowiązania przez klienta (osobę fizyczną lub prawną). Ryzyko kredytowe dzieli się na kilka grup, a mianowicie na ryzyko gwarancyjne, spłaty, terminowe i ryzyko rozliczenia. W celu ograniczenia ryzyka kredytowego banki posługują się systemami oceny zdolności kredytowej, a także zabezpieczeniami majątkowymi lub osobistymi.

Co trzeba zrobić, aby zwiększyć szanse na opłacalny kredyt gotówkowy?

Aby otrzymać kredyt gotówkowy kredytobiorca powinien charakteryzować się stabilnym dochodem, właściwymi kosztami zarządzania gospodarstwa domowego, dobrym zawodem w popularnej branży, brakiem negatywnej historii w spłacie dotychczasowych zobowiązań. Banki monitorują zawsze bazę BIK odnoszącą się do zobowiązań bankowych, a także bazę BIK związaną z przeterminowanymi zobowiązaniami wobec firm, instytucji (mandaty, alimenty, rachunki za prąd i inne). Ryzyko kredytowe, które podejmuje bank przekłada się też na sytuację makroekonomiczną, ponieważ banki to instytucje zaufania publicznego. W USA kredyty hipoteczne podlegały sekurytyzacji, czyli przekształceniu na instrumenty rynku kapitałowego, co w perspektywie przenosiło ryzyko braku spłaty na inne podmioty, często duże instytucje międzynarodowe.

Zabezpieczenia i rekomendacje KNF

Główne wytyczne związane z udzielaniem kredytów gotówkowych dotyczą poziomu zadłużenia w stosunku do dochodów. Im mniejsza relacja zadłużenia do dochodów bieżących, tym mniejsze ryzyko z perspektywy banku. Kolejna kwestia to wniesienie zabezpieczeń. Przy dłuższych kredytach wartość zabezpieczeń podlega aktualizacji, co może okazać się zgubne, szczególnie w perspektywie prowadzenia działalności gospodarczej (projektów inwestycyjnych). Ograniczenie ryzyka kredytowego doprowadziło do wyodrębnienia analizy jakościowej i ilościowej kredytobiorcy. Sama obserwacja wskaźników ekonomicznych nie wystarczy.